ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Definities


Makelaar; LALIEU Aankoopmakelaar


Opdrachtgever; Particulier/bedrijf die opdracht geeft aan Makelaar om te bemiddelen in de aankoop van een woning.


Derde; Een partij anders dan Makelaar, die een of meerdere diensten aan Opdrachtgever levert.


Derdendienst; Een dienst die wordt geleverd aan Opdrachtgever door een partij anders dan Makelaar.


2 Toepasselijkheid en wijziging van deze voorwaarden


2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere rechtsverhouding tussen Makelaar en Opdrachtgever.


2.2 Makelaar heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen en aan het geldende recht aan te passen. In dat geval heeft Opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.


3 Diensten; verantwoordelijkheden


3.1 Makelaar levert aan Opdrachtgever ondersteunende informatie en diensten en stelt Opdrachtgever in staat om gebruik te mogen maken van kennis en kunde van Derden en bemiddelt aldus in de aankoop van een woning.


3.2 Makelaar voert de (prijs)onderhandelingen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aankoop van de woning. Door de verkopende partij en/of haar makelaar gebruikte ongebruikelijke, oneerlijke en/of ontoelaatbare onderhandelingstactieken kunnen niet aan Makelaar worden toegerekend en komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.


3.3 Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor aankoop van de woning en de daaruit voortvloeiende (rechts)gevolgen.


3.4 Makelaar is geen partij bij de totstandkoming van welke verbintenis tussen Opdrachtgever en verkoper dan ook en heeft daarbij slechts een bemiddelende rol.


3.5 Makelaar geeft geen enkel bouwkundig-, technisch-, juridisch-, of enigerlei ander advies met betrekking tot roerende of onroerende zaken, noch met betrekking tot de aankoop van deze zaken.


3.6 Derhalve is niet Makelaar, maar Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor:


i) de inschakeling van een bouwkundige en de opmaak van een bouwkundig rapport;


ii) het onderzoek naar bestemmingsplannen en andere wet- en regelgeving ter zake van het gebruik en bewoning van de aan te kopen dan wel aangekochte woning;


iii) het onderzoek naar de juistheid van de door de verkopende partij en haar makelaar gedane mededelingen en verstrekte informatie.


3.7 Makelaar heeft Derden (zoals notarissen, taxateurs, verkoopmakelaars, woningsites, dienstverleners in de bouw) bereid gevonden diensten te leveren aan Relaties van Makelaar: de Derdendienst. Makelaar is geen partij bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Derden. Afspraken met Derden zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever zelf. Gemaakte kosten van geleverde diensten zijn voor rekening van Opdrachtgever zelf, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


3.8 Indien Makelaar een dienst of een deel daarvan niet kan leveren door wijzigingen in afspraken met Derden zal Makelaar trachten een passend alternatief te bieden.


3.9 Makelaar verzorgt een indicatieve waardebepaling zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden. Deze indicatieve waardebepaling heeft niet het karakter van en kan derhalve ook niet worden gebruikt als of ter vervanging van een taxatierapport. Deze indicatieve waardebepaling is nadrukkelijk niet bedoeld voor onder meer (dus niet beperkt tot) i) de door Opdrachtgever te voeren prijsonderhandelingen met betrekking tot de aan te kopen woning en ii) het verkrijgen van een hypothecaire lening.


3.10 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de communicatie met en de afwikkeling van de hypothecaire geldlening door de geldverstrekker.


4 Dienstverlening


4.1 De dienstverlening staat open voor particulieren & bedrijven die met als uitgangspunt een woning willen aankopen.


4.2 Makelaar kan zonder opgaaf van reden dienstverlening aan particulieren & bedrijven weigeren.


5 Looptijd overeenkomst


5.1 De looptijd van de overeenkomst tussen Makelaar en Opdrachtgever bedraagt één jaar, behoudens het bepaalde in artikel 5.2 en 5.3. Voor deze initiële looptijd van één jaar is Opdrachtgever niets verschuldigd. Een en ander op basis van No Cure, No Pay.


5.2 De overeenkomst tussen Makelaar en Opdrachtgever loopt af bij aankoop van een woning. Bij aankoop van een woning door bemiddeling van Makelaar is Opdrachtgever aan Makelaar een vast tarief van € 995,- incl. 21% btw opstartkosten verschuldigd, verhoogd met een variabel tarief van 10% incl. 21% btw van het verschil tussen de vraagprijs en de overeengekomen aankoopprijs met een maximum van 1,75% incl. 21% btw van vraagprijs. Een woning wordt geacht te zijn aangekocht door bemiddeling van Makelaar indien binnen zes maanden na beëindiging als bedoeld in artikel


5.3 door Opdrachtgever een woning wordt aangekocht ter zake waarvan Makelaar enige bemiddelingsactiviteit heeft verricht. 5.3 Indien na de initiële of verlengde looptijd nog geen woning is aangekocht door bemiddeling van Makelaar, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd, telkens met een periode van één jaar. De verlengde looptijd van de overeenkomst kan tussentijds, met inachtneming van een termijn van een maand, door de Opdrachtgever worden beëindigd. Na beëindiging kan Opdrachtgever geen aanspraak (meer) maken op diensten van Makelaar of Derden. Opdrachtgever dient eveneens een termijn van een maand in acht te nemen indien zij de overeenkomst anders dan door ontbinding wenst te beëindigen.


5.4 Een verzoek tot beëindiging van de overeenkomst dient schriftelijk te worden ingediend.


5.5 Indien de overeenkomst door Opdrachtgever binnen één jaar wordt beëindigd zonder dat een woning is aangekocht, maar door Makelaar wel enige bemiddelings-activiteit is verricht, is Opdrachtgever het vaste tarief verschuldigd van €. 995,- incl. 21% btw.


6 Betaling


6.1 Voor de verleende diensten ontvangt Opdrachtgever een factuur. De factuur dient binnen 3 maanden na ondertekening van de koopovereenkomst ter zake van de aangekochte woning of, indien dit eerder plaatsvindt, bij de levering van de woning betaald te worden. Indien het bedrag niet betaald wordt, ontvangt de Opdrachtgever een herinnering, deze dient binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan. Opdrachtgever is bij gebreke van volledige betaling na 14 dagen na ontvangst van de herinnering in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd van 2% per maand over het verschuldigde, de genoemde rente daaronder begrepen.


6.2 Indien Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt, blijft het bedrag bedoeld in artikel 5.5 verschuldigd ook al maakt Opdrachtgever geen gebruik meer van de diensten van Makelaar.


6.3 Makelaar behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met eventueel door Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigde bedragen.


6.4 Ingeval van faillissement, schuldsanering of onder curatele stelling van Opdrachtgever zijn alle vorderingen van Makelaar direct opeisbaar en is Makelaar bevoegd tot opschorting van haar prestaties en tot ontbinding van de overeenkomst.


6.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van de oudste opeisbare vorderingen.


6.6 Opdrachtgever betaalt het gehele voor de dienstverlening van Makelaar verschuldigde bedrag, ongeacht of Opdrachtgever zelf een aantal diensten in eigen beheer gaat doen.


7 Incasso


7.1 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is van een of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen Makelaar en Opdrachtgever geldende overeenkomst en/of algemene voorwaarden, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.


7.2 In geval een gerechtelijke procedure noodzakelijk is voor de invordering van het aan Makelaar uit hoofde van de tussen Makelaar en Opdrachtgever geldende overeenkomst en/of de algemene voorwaarden verschuldigde, dan is Opdrachtgever tevens de gerechtelijke kosten verschuldigd, alsmede vermogensschade aan Makelaar, de ingevolge artikel 6.1 verschuldigde contractuele rente en de door Makelaar gemaakte kosten voor een advocaat, rechtsgeleerde en/of gemachtigde.


8 Aansprakelijkheid


8.1 Makelaar zorgt er uitsluitend voor dat Opdrachtgever middelen tot zijn beschikking krijgt om de aankoop te bespoedigen. Makelaar is bij elke bezichtiging aanwezig ( tenzij anders afgesproken ) maar Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de aankoop van een woning. Iedere schade, ongeacht de grondslag, soort en omvang doch met uitzondering van met opzet of door grove nalatigheid veroorzaakte schade, komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.


8.2 Na aankoop van de woning blijkende gebreken, van welke aard ook, komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.


8.3 De aansprakelijkheid van Makelaar jegens Opdrachtgever is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die Opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan Makelaar verschuldigd is. Voor het overige sluit Makelaar iedere aansprakelijkheid voor schade uit, ongeacht de grondslag, soort en omvang.


9 Overmacht


9.1 Onder overmacht wordt verstaan werkstakingen binnen Makelaar. Verder alle van buiten komende oorzaken, voorzien - of niet voorzien, waarop Makelaar geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Makelaar niet in staat is haar verplichtingen na te komen.


9.2 Makelaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderd intreden nadat Makelaar haar verbintenis had moeten nakomen.


9.3 Gedurende overmacht worden de verplichtingen van Makelaar opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Makelaar niet mogelijk is, langer is dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.


10 Geheimhouding en intellectueel eigendom


10.1 Opdrachtgever en Makelaar zijn verplicht met alle informatie zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan. Beiden zijn met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie verplicht tot geheimhouding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij schriftelijk is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.


10.2 Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Makelaar tekst over en fotomateriaal van de woning van Opdrachtgever gebruikt of doet gebruiken in diverse media en in diverse voor publicatie dan wel verspreiding bedoelde (digitale) documentatie. Makelaar behoudt zich het recht voor om voornoemd fotomateriaal en tekst te gebruiken voor eigen promotie en/of marketing doeleinden.


10.3 Alle door of namens Makelaar vervaardigde documenten –zowel digitaal als fysiek- van Makelaar zoals –maar niet beperkt tot- adviezen, handleidingen, brochures, lijsten, formulieren enzovoort zijn eigendom van Makelaar en mogen niet door Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Makelaar worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht worden.


11 Toepasselijk Recht


11.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Makelaar is het Nederlands recht van toepassing.


Algemene Voorwaarden LALIEU Aankoopmakelaar versie mei 2018

Bezoek ons via:

Deel onze website via:

Vorige